Sunday, January 21, 2024

Notice Regarding Holiday on 22/01/2024

                        परिपत्रक

सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र शासनाच्या दि.१९ जानेवारी २०२४ ची अधीसुचना  व मुंबई विद्यापीठाच्या दि.२० जानेवारी २०२४ च्या परिपत्रकानुसार  दिनांक २२ जानेवारी २०२४ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून आपल्या महाविद्यालयाचे प्रशासकीय व शैक्षणिक  कामकाज बंद राहील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

डॉ. संजय बोकाडे

प्राचार्य,

राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अंधेरी, मुंबई.